Aanbevelingen voor aanpak problematische schulden ondernemers

De minister van EZK stuurt de kabinetsreactie op het eindrapport van de aanjager aanpak
problematische schulden voor ondernemers.

De minister noemt eerst enkele maatregelen die al zijn genomen naar aanleiding van
de tussenrapportage zoals een activeringscampagne, verlenging van het saneringsbeleid
en het kwijtscheldingsbeleid van het UWV. De Kamer is in een brief van 16 oktober
jl. geïnformeerd over de voortgang van de terugbetaling van de belastingschulden.

De volgende aanbevelingen kunnen snel worden opgepakt:

 • Informatie schuldhulpverlening via accountants – De aanjager raadt aan om hulpverlening vanuit het Rijk die beschikbaar is voor
  het saneren of reorganiseren van een bedrijf bij ondernemers duidelijker aan de man
  te brengen door te bevorderen dat accountants, die voor ondernemers met financiële
  problemen werken, hierop te wijzen. Via het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  wordt de mogelijkheid onderzocht om ondernemers op deze hulpverlening te wijzen via
  de branchevereniging voor accountants.

 • Persoonlijke contact bij invordering van schulden door de Belastingdienst – Daarnaast raadt de aanjager aan om bij de (dwang)invordering van de schulden te
  streven naar zoveel mogelijk persoonlijke contactmomenten met de ondernemer met schulden.

 • Persoonlijke contact bij invordering van schulden door het UWV – Het UWV handelt in lijn met de aanbeveling. Dit doet zij onder andere door bij
  de terugvordering van te veel uitgekeerde NOW-subsidie in te zetten op zo veel mogelijk
  persoonlijk contact met werkgevers die (een deel van) de NOW-voorschotten moeten terugbetalen.

 • Persoonlijke contact bij invordering van schulden door RVORVO heeft ruime betalingsregelingen en extra maatwerk is mogelijk. Hiervoor is persoonlijk
  contact met de ondernemer essentieel. RVO biedt ondernemers zo veel mogelijk maatwerk,
  flexibiliteit en persoonlijk contact aan, indien zij (een deel) van het verkregen
  voorschot aan TVL terug moeten betalen.

Ook onderstreept de aanjager het belang om voortgang te maken met het project Vorderingenoverzicht
Rijk en een gezamenlijke Betalingsregeling Rijk. Het doel van het Vorderingenoverzicht
Rijk is om mensen de mogelijkheid te bieden een overzicht van hun actuele betalingsverplichtingen
aan overheidsorganisaties in te zien. Het streven is in 2027 de mogelijkheid bieden
om een gezamenlijke betalingsregeling aan te gaan. Tot die tijd zijn er betalingsregelingen
per organisatie mogelijk.

Verder noemt de aanjager de pilot die de NVVK samen met het Waarborgfonds saneringskredieten
is gestart een goed initiatief. Deze pilot onderzoekt de mogelijkheid van verbreding
van het Waarborgfonds saneringskredieten voor ondernemers. Deze pilot loopt tot en
met 31 december 2024.

WHOA Ook doet de aanjager een aanbeveling om het griffierecht van de Wet Homologatie Onderhands
Akkoord (WHOA) te verlagen. Zoals eerder aangekondigd zal ervoor worden gezorgd dat
zowel verzoeken tot homologatie van een akkoord op grond van de WHOA als verzoeken
tot afwijzing van een dergelijk akkoord onder hetzelfde lagere griffierecht komen
te vallen.

Bron: Min. EZK 19-12-2023.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-763867