Deel horecabedrijven ervaart schuldenlast als problematisch

Zo’n 12% van de horecabedrijven vindt hun schuldenlast problematisch. Dat is twee
keer zo veel als gemiddeld in het bedrijfsleven (6%) en het hoogst van alle bedrijfstakken.
Verder is in de horeca meer onzekerheid over het voortbestaan van het bedrijf en zijn
de verwachtingen voor 2024 minder positief. Dit blijkt volgens het CBS uit de conjunctuurenquête.
De gegevens over bedrijven met vijf of meer werkzame personen zijn in oktober en november
2023 verzameld.

Veel horecabedrijven (bijna 85%) vindt dat hun schuldenlast lager is of ongeveer even
hoog als vorig jaar. Ongeveer 15% van de horecabedrijven zag de schuldenlast toenemen,
wat in bijna de helft van de gevallen problematisch was voor het bedrijf. Binnen de
horeca geven bedrijven in de logiesverstrekking, zoals hotels en verhuurders van vakantiehuizen,
vaker aan een hogere schuldenlast dan vorig jaar te hebben. Eet- en drinkgelegenheden
geven juist vaker aan de schuldenlast als problematisch te ervaren.

39% van de bedrijven in de horeca geeft aan dat de schuldenlast van een gewenste omvang
is en niet zal worden verminderd. Dat is lager dan het gemiddelde van het bedrijfsleven
want dat is 52%. Ruim 3% van de horecabedrijven kan de schuldenlast binnen een jaar
naar een gewenste omvang verminderen. Bijna een derde heeft daar maximaal een tot
vijf jaar voor nodig en 6% meer dan vijf jaar. Bedrijven in de logiesverstrekking
geven met iets meer dan 2% vaker aan dat het bedrijf wordt beëindigd door de schuldenlast,
dan eet- en drinkgelegenheden (minder dan 1%).

Meer onzekerheid over continuïteit bedrijf In de horeca verwacht 60% van de bedrijven nog minstens een jaar te bestaan. Ook
dat is lager dan het gemiddelde van 73% in alle bedrijfstakken. Binnen de horeca zijn
logiesverstrekkers daar positiever over dan eet- en drinkgelegenheden. Die laatste
groep zegt vaker dat ze geen inschatting kunnen maken van de continuïteit van hun
bedrijf.

In 2023 zijn tot en met november vooralsnog 254 horecabedrijven failliet verklaard.
Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van heel 2022, toen 134 bedrijven in de
horeca failliet gingen. Tijdens de coronapandemie lag het aantal faillissementen op
een laag niveau. Daarvoor, in 2019, gingen vrijwel evenveel horecabedrijven failliet
als tot nu toe in 2023.

Minder investeringen voor 2024 verwacht Voor 2024 zijn ondernemers in de horeca minder positief gestemd over de omzet, personeelssterkte
en investeringen dan het gemiddelde van alle bedrijfstakken. Dit komt binnen de horeca
vooral door de eet- en drinkgelegenheden, ondernemers in de logiesverstrekking zijn
juist positiever gestemd dan gemiddeld. Per saldo verwacht 3% van de ondernemers in
de eet- en drinkgelegenheden een stijging van de omzet in 2024 ten opzichte van 2023.
Bij het gemiddelde van alle bedrijfstakken ligt het saldo op iets meer dan 21%. Ondernemers
in de eet- en drinkgelegenheden verwachten een daling van de investeringen in 2024.
Het saldo ligt daar op ruim -9% terwijl ondernemers gemiddeld genomen met een saldo
van ruim 6% positief zijn over de investeringen.

Bron: CBS.nl 10-01-2024

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-774000