Geen kindvrijstelling voor vrouw die erflater als eigen dochter beschouwde

Iemand kan alleen als een pleegkind voor de erfbelasting worden aangemerkt als aan
de strikte wettelijke eisen wordt voldaan. Hij/zij moet tenminste vijf jaar uitsluitend
door de ‘pleegouder(s)’ zijn onderhouden en opgevoed.

Een vrouw is door een weduwnaar benoemd tot zijn erfgenaam voor de helft van de nalatenschap.
Hij legateert aan haar verder alle tot de nalatenschap behorende roerende zaken en
zijn huis, als zij de waarde hiervan in de nalatenschap inbrengt. De vrouw is geen
familie van de weduwnaar of zijn overleden echtgenote en haar ouders leven nog steeds.
In de aanslag erfbelasting wordt rekening gehouden met de vrijstelling voor ‘overige
verkrijgers’ van € 2.208, en de tarieven voor ‘overige gevallen’. De vrouw stelt in
bezwaar dat zij als een pleegkind moet worden behandeld, en dus recht heeft op de
kindvrijstelling van € 20.946 en toepassing van de bijbehorende lagere tarieven.

Geen recht op kindvrijstelling en Tariefgroep I Rechtbank Noord-Holland volgt de inspecteur. De vrouw maakt niet aannemelijk dat zij
tenminste vijf jaar uitsluitend door het echtpaar als een eigen kind is onderhouden
en opgevoed. Zij heeft na vragen van de inspecteur verklaard dat het echtpaar een
groot deel van haar levensonderhoud betaalden en dat haar ouders beperkt bijdroegen.
Op de zitting heeft zij nog verteld dat haar ouders kosten voor hun rekening namen
als zij daar af en toe in het weekend verbleef, maar het kan ook zijn dat zij nooit
iets voor haar kochten. Het is hier alleen van belang of zij voldoet aan de wettelijke
eisen voor aanmerking als een pleegkind. Het maakt niet uit of de vrouw, zoals de
huisarts en de toenmalige buurvrouw bevestigen, een bijzondere en hechte band had
met het echtpaar en dat zij haar als hun dochter beschouwden.

Bron: Rb. Noord-Holland 19-10-2023 (gepubl. 07-12-2023).

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-755575