Geen verklaring voor onterecht niet verkregen ontslagvergoedingen

Een verklaring waarom de transitievergoeding niet altijd wordt uitbetaald, is nog
niet te geven. Minister Van Gennip geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Jaarlijks
hebben duizenden flexwerkers recht op ontslagvergoeding, maar ze krijgen die haast
nooit’.

De minister vindt het een slechte zaak dat er uitzendkrachten zijn die hun transitievergoeding
niet betaald hebben gekregen. Werknemers horen gewoon te krijgen waar zij recht op
hebben, dus ook een transitievergoeding als hun dienstverband beëindigd wordt of niet
verlengd wordt. Een verklaring waarom de transitievergoeding niet altijd wordt uitbetaald,
is nog niet te geven. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt in 2025 geëvalueerd.
De evaluatie zal zich onder meer richting op de vraag hoe de transitievergoeding in
de praktijk uitpakt.

Transitievergoeding opeisen Een minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan zich niet in individuele zaken
mengen. Het is aan de werknemer om de transitievergoeding op te eisen als de werkgever
niet overgaat tot uitbetaling daarvan. Als de werkgever de transitievergoeding niet
betaalt, moet de werknemer binnen drie maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst
die opeisen. Dit is de zogenaamde vervaltermijn. De werknemer kan eerst verzoeken
om tot uitbetaling over te gaan. Doet hij dit niet, dan moet de werknemer binnen drie
maanden na de einddatum van de arbeidsovereenkomst een verzoekschrift indienen bij
de kantonrechter om de transitievergoeding op te eisen. Er is gekozen voor de vervaltermijn
van drie maanden om de periode van onzekerheid over het einde van de arbeidsovereenkomst
en de gevolgen daarvan voor de werkgever en werknemer zo kort mogelijk te houden.
In uitzonderlijke gevallen biedt een beroep op redelijkheid een billijkheid een opening
voor een langere vervaltermijn. De minister vindt het belangrijk om de evaluatie van
de WAB te doen om inzicht te krijgen in de werking van het huidige stelsel. Op basis
van onder meer de uitkomsten van de WAB-evaluatie, zal de afweging worden gemaakt
of er aanleiding is voor een wetswijziging op dit punt.

Bron: Min. SZW 03-04-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-810035