Internetconsultatie concept wetsvoorstel BAZ

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid
Zelfstandigen ter consultatie aangeboden.

Zelfstandigen die ziek worden, lopen grote risico’s op een flinke teruggang in inkomen.
Zij kunnen zich hier particulier voor verzekeren. Maar in de praktijk doet een grote
groep dat niet, bijvoorbeeld omdat de kosten te hoog zijn. Sommige zelfstandigen kunnen
geen verzekering afsluiten vanwege een uitsluiting op basis van bijvoorbeeld hun leeftijd,
medische aandoening of medische geschiedenis. Het kabinet wil daarom dat er voor zelfstandigen,
net als voor werknemers, een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komt die
voor iedereen toegankelijk is. Ook zorgt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering
voor een gelijker speelveld tussen zelfstandigen onderling en tussen werknemers en
zelfstandigen. Daarnaast voorkomt het de afwenteling van risico’s rond arbeidsongeschiktheid
op de samenleving. De Wet Basisverzekering Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen
(Wet BAZ) is een concept wetsvoorstel voor het invoeren van een nieuwe verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit concept wetsvoorstel is ter consultatie aangeboden.

Vormgeving Wet BAZ De Wet BAZ is uitgewerkt aan de hand van drie uitgangspunten: betaalbaar, uitlegbaar
en uitvoerbaar. De wet is als volgt vormgegeven:

 • De nieuwe verzekering wordt verplicht voor alle zelfstandigen die voor de inkomstenbelasting
  ‘winst uit onderneming’ genieten.

 • Zelfstandigen die een jaar ziek zijn geweest (de zogenaamde wachttijd), kunnen straks
  in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 • Zelfstandigen krijgen deze uitkering als zij niet meer in staat zijn om door ziekte
  het minimumloon te verdienen. Dat is anders dan bij de werknemersverzekering, waarbij
  er niet alleen wordt gekeken naar wat iemand nog kan maar ook gekeken wordt naar wat
  iemand eerder verdiende.

 • De uitkering is 70% van de winst vóór arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon.
  De uitkering loopt tot de AOW-leeftijd.

 • Zelfstandigen gaan ongeveer 6,5% van hun winst uit onderneming aan premie betalen,
  tot maximaal ongeveer € 195 per maand gebaseerd op het minimumloon van 2024. De premie
  is fiscaal aftrekbaar.

 • Zelfstandigen die dit vangnet onvoldoende vinden, zich liever privaat verzekeren of
  al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben, kunnen zich particulier blijven verzekeren:
  de zogenaamde opt-out. De private verzekering moet voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden.
  Zo mag de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid niet lager zijn dan die
  van de publieke verzekering, moet de premie minimaal gelijk zijn aan die van de publieke
  verzekering en moet de verzekering lopen tot de AOW-leeftijd. Daarnaast komt er overgangsrecht
  voor bestaande verzekeringen.

Er kan tot 23 juli 2024 op deze internetconsultatie worden gereageerd (https://www.internetconsultatie.nl/wetbasisverzekeringarbeidsongeschiktheidzelfstandigen/b1).

Bron: Min. SZW 11-06-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-831787