Internetconsultatie modernisering concurrentiebeding

Het ministerie van SZW is een internetconsultatie gestart over het wetsvoorstel met
een aantal aanscherpingen van de regels omtrent het concurrentiebeding, zoals geregeld
in art. 653 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Het concurrentiebeding vormt een beperking van de grondwettelijke vrijheid van werknemers
tot vrije arbeidskeuze. Daarom zou een concurrentiebeding alleen opgenomen en ingeroepen
moeten worden wanneer dit echt belangrijk is voor de bescherming van het bedrijfsdebiet.
Als er geen noodzaak is om het bedrijfsdebiet te beschermen, dan dienen vrije arbeidskeuze
en arbeidsmobiliteit voorop te staan.

Uit onderzoek is gebleken dat het concurrentiebeding in veel gevallen wordt opgenomen
in arbeidsovereenkomsten, vaak als standaardbepaling, ook wanneer hiertoe geen noodzaak
of aanleiding is. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer niet met bedrijfsgeheimen, tarieven
of klantgegevens in aanraking komt. Het aantal opgenomen concurrentiebedingen is in
korte tijd verdubbeld, zonder dat hier een goede reden voor is.

Onderzoek laat daarnaast zien dat het concurrentiebeding zo vaak gebruikt wordt dat
het tot een ongerechtvaardigde beperking van werknemers kan leiden. Dit belemmert
het goed functioneren van de arbeidsmarkt, omdat werknemers hierdoor beperkt worden
om van baan te wisselen en werkzaam te blijven binnen hun expertise en specialisme.
Voor werkgevers is het moeilijker om nieuw personeel aan te nemen.

Doelen wetsvoorstel

 • Een afname van het gebruik van het aantal (niet noodzakelijke) bedingen, waarbij de
  vrije arbeidskeuze, de arbeidsmobiliteit en een optimale arbeidsallocatie bevorderd
  worden.

 • Het in evenwicht brengen van de balans in belangen tussen werkgevers en werknemers.

 • Het bieden van meer rechtszekerheid, zodat op voorhand duidelijk is welke rechten
  en plichten voor werkgevers en werknemers gelden, waardoor een gang naar de rechter
  minder vaak nodig is.

 • Het in stand houden van de mogelijkheid voor werkgevers tot het beschermen van het
  bedrijfsdebiet.

De internetconsultatie (https://www.internetconsultatie.nl/moderniseringvanhetconcurrentiebeding/b1) staat open tot en met 15 april 2024.

Bron:Min. SZW 05-03-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-798655