Internetconsultatie Wet overgang van onderneming in faillissement

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is een internetconsultatie gestart over
het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement.

Voorgesteld wordt dat werknemers die ten tijde van de faillietverklaring in dienst
zijn bij de gefailleerde werkgever, op het moment van de overgang van de onderneming
in principe onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst komen bij degene die de onderneming
in het faillissement overneemt en voortzet. De overgang zelf kan voor de verkrijger
geen reden zijn om van dit uitgangspunt af te wijken. Alleen als er bij de overgang
arbeidsplaatsen verdwijnen en dit het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden,
is het de verkrijger toegestaan minder werknemers over te nemen. In dat geval wordt
op een objectieve en transparante manier bepaald welke werknemers wel en niet meegaan.
Voor kleinere ondernemingen (minder dan 20 werknemers) gaan de nieuwe regels voorlopig
alleen facultatief gelden. Dit wetsvoorstel bevat daarnaast een regeling voor het
recht van de ondernemingsraad (OR) om advies uit te brengen over een voorgenomen overgang
van onderneming in faillissement. Werknemers die niet bij een doorstart in dienst
kunnen komen bij de verkrijger, hebben er belang bij om zo snel mogelijk elders aan
de slag te kunnen gaan. Met het oog hierop bevat dit wetsvoorstel een regeling rond
het concurrentiebeding in faillissement. De wettelijke regeling wordt ondergebracht
in Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW), de Faillissementswet (Fw)
en de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

De internetconsultatie (https://www.internetconsultatie.nl/positie_werknemers_in_faillissement/b1) staat open tot en met 22 juli 2024.

Bron: Min. J&V 27-05-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-825227