Aantal faillissementen opnieuw licht gestegen

Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard is in augustus opnieuw iets toegenomen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De trend is echter al sinds augustus 2017 redelijk vlak, met de ene maand een lichte stijging en de andere...

Lees verder

Ontslagvergoeding regelmatig hoger dan verplicht

Nederlandse werkgevers zijn niet kinderachtig als het gaat om het uitbetalen van ontslagvergoedingen. Bij het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018 gaf 47% van de salarisprofessionals aan dat hun organisatie weleens ontslagvergoedingen uitkeert die hoger zijn dan de wettelijke transitievergoeding. Volgens Berenschot, dat het onderzoek uitvoerde in opdracht...

Lees verder

Hof perkt reikwijdte verklaring geen privégebruik in

Volgens Hof Amsterdam blijkt uit de parlementaire toelichting bij de invoering ‘verklaring geen privégebruik bij een bestelauto’ dat correctie wegens privégebruik via de loonbelasting moet plaatsvinden. Correctie via de inkomstenbelasting, zonder voorafgaande correctie in de loonbelasting staat op gespannen voet met het wettelijke systeem. Een...

Lees verder

Bekendmaking via Berichtenbox onvoldoende

De uitnodiging tot het doen van aangifte, de aanmaning daartoe en de aanslag mogen niet uitsluitend langs digitale weg bekend worden gemaakt. Volgens de rechtbank is de aanslag niet op de juiste wijze bekend gemaakt als deze niet per post is ontvangen. De boete wordt...

Lees verder

Transitievergoeding is geen bijzonder inkomen

Een transitievergoeding die in een jaar is ontstaan en uitbetaald kan niet als bijzonder inkomen buiten beschouwing worden gelaten voor het bepalen van de huurtoeslag in dat jaar. Het is aan de wetgever om de Awir op dit punt aan te passen. Een toeslaggerechtigde heeft...

Lees verder

Participatiewet verslechtert baankansen Wsw-wachtlijsters

Op 1 januari 2015 heeft de Participatiewet de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) vervangen. Na de invoering van de Participatiewet zijn de gemiddelde baankansen voor de doelgroep van...

Lees verder

Geen (gebruikelijk) loon, maar resultaat uit overige werkzaamheden

Volgens Rechtbank Gelderland zou het gebruikelijk loon van een van de aandeelhouders die werkzaamheden verrichtte voor de bv, indien de gebruikelijkloonregeling van toepassing zou zijn geweest, nooit meer zijn dan de onttrekkingen. Volgens de rechtbank was in dit geval echter geen sprake van loon, maar...

Lees verder

Vergeten garantieverklaring WGA

Door een vergissing van de verzekeraar is de nieuwe garantieverklaring van een bv om eigenrisicodrager voor de WGA te blijven niet op tijd ingediend. Doordat het niet aan de bv is te wijten dat de verklaring te laat is ingediend blijft de bv eigenrisicodrager voor...

Lees verder

Tot behoud van heffing

Een vervangingsreserve (vanaf 1 januari 2001: herinvesteringsreserve) uit 1998 dient naar vier jaar vrij te vallen als er geen vervangend bedrijfsmiddel is aangeschaft of voortgebracht of als is gestart met de uitvoering daarvan. Dat de inspecteur voor de zekerheid de belaste vrijval ook toerekent aan...

Lees verder

Opzeggen voor start overeenkomst is geen onregelmatig ontslag

Een werknemer heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd nog voordat hij met zijn werkzaamheden is begonnen. De nieuwe werkgever meent ten onrechte dat er sprake is onregelmatig ontslag en dat de werknemer de kosten van werving en selectie, vervanging en inrichting van de werkplek moet vergoeden. Een...

Lees verder