Voortgang vervallen monumentenaftrek

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de brief 'Erfgoed telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving'. De minister gaat in op vragen over de voorgenomen omvorming per 1 januari 2019 van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten...

Lees verder

Verhuurdersheffing voor antikraakwoningen

Volgens de Hoge Raad kunnen antikraakpanden en leegstandswetwoningen ook onder de verhuurderheffing vallen. Een gemeente moest daarom over 62 anti-kraakwoningen en 30 tijdelijk bewoonde leegstandswetwoningen verhuurdersheffing betalen. Hof Den Bosch oordeelde dat bij het civielrechtelijk huurbegrip moet worden aangesloten en dat zowel de anti-kraakwoningen als...

Lees verder

In de problemen door droogte?

Agrarische ondernemers die hinder hebben ondervonden van de droogte en daardoor in betalingsproblemen zijn gekomen kunnen uitstel van betalen vragen bij de Belastingdienst. Een onderneming die buiten haar schuld om in tijdelijke liquiditeitsproblemen is gekomen, kan de ontvanger vragen om uitstel van betaling voor de...

Lees verder

Strategische personeelsplanning topprioriteit

Nederlandse bedrijven durven vaker dan voorgaande jaren weer na te denken over de verbinding tussen toekomstige marktontwikkelingen met de huidige personeelsbezetting. Twee derde van de directeuren acht het zelfs mogelijk om drie tot vijf jaar vooruit te kijken als het gaat om hun personeelsplanning. Vorig...

Lees verder

Alle zekerheden voor bank, borgstelling door dga onzakelijk

Als een dga borg staat voor de schulden van zijn bv en een eventueel verlies uit deze borgstelling fiscaal wil aftrekken, zal hij aannemelijk moeten maken dat hij niet alleen als aandeelhouder heeft gehandeld. Hij zal dit niet aannemelijk kunnen maken als alle mogelijke zekerheden...

Lees verder

Tijdrekken niet beloond met dwangsom

Als een belanghebbende in een fiscaal geschil ruim de tijd neemt om cruciale gronden van bezwaar en bewijsmiddelen aan te leveren, heeft hij volgens Rechtbank Oost-Brabant geen recht op een dwangsom. In de zaak voor de rechtbank had een man op 14 juli 2016 bezwaar...

Lees verder

Gebruik geen fictief BSN!

Via het Forum fiscaal dienstverleners waarschuwt de Belastingdienst voor het gebruik van fictieve burgerservicenummers. Dit is niet toegestaan, ook niet als de werkgever het werkelijke burgerservicenummer van de desbetreffende werknemer niet weet. De Belastingdienst constateert dat sommige werkgevers een fictief burgerservicenummer (BSN) opgeven als zij...

Lees verder

Verstikkende bureaucratie bestrijden met Kafkabrigades

In een opiniestuk in het FD bepleit emeritus-hoogleraar Stevens de vorming van ‘kafkabrigades’ , interventieteams die de helpende hand kunnen bieden als belastingplichtigen dreigen vast te lopen in het bureaucratische doolhof van de overheid. Volgens Stevens moet de Belastingdienst vanwege zijn massale werkprocessen een verregaand...

Lees verder

Groter inkomensverschil tussen tweeverdiener en eenverdiener

Tussen 2006 en 2016 is het gemiddelde besteedbare inkomen van tweeverdieners gestegen, terwijl het voor eenverdieners met partner en eventueel gezin in diezelfde periode afnam. In 2016 was het gemiddelde besteedbaar inkomen van tweeverdieners, het inkomen na aftrek van belastingen en premies, ruim 5% hoger...

Lees verder

Bijtelling Lexus voorkomen?

Met een Audi Q7 thuis voor de deur, dan is het toch aannemelijk dat er niet privé in de auto van de zaak wordt gereden, moet een dga hebben gedacht. De inspecteur zag het anders: zonder een degelijke kilometeradministratie was het niet aannemelijk dat hij...

Lees verder