Parkeren zelfstandige dienst

Alleen bij uitzondering wordt parkeren voor btw-doeleinden als een bijkomende dienst beschouwd. Als een nationaal park zijn bezoekers de gelegenheid geeft tot het parkeren van hun auto’s, zal de parkeervergoeding in principe onder het normale tarief vallen. In januari 2018 oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden al dat...

Lees verder

Snel: geen sprake van kopen van invloed op fiscale beleidsvorming

Volgens staatssecretaris Snel kan er nooit sprake zijn van het kopen van invloed op beleidsvorming. Dit antwoordt hij op vragen van het Tweede Kamerlid Leijten over de invloed van accountantskantoren Deloitte, KPMG, EY en PwC op Europees niveau op belastingbeleid en belastingontwijking. Volgens Snel is...

Lees verder

Loonafspraken juli gelijk aan jaargemiddelde

Het gemiddelde van in juli gemaakte loonafspraken bedroeg volgens de cao-rapportage van AWVN 2,26%. Het gemiddelde van die maand is gelijk aan het gemiddelde van heel 2018. In juli 2018 kwamen 27 nieuwe cao’s tot stand. De gemiddeld afgesproken contractloonstijging was in juli en juni...

Lees verder

Transportsector wil meer duidelijkheid over verhalen schade

TLN, evofenedex, Kon. BLN-Schuttevaer, ASV en CBRB roepen alle overheden op om de Handleiding Nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen per direct toe te passen. De Handleiding Nadeelcompensatie, opgesteld op initiatief van de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Dekker (Rechtsbescherming), is vorige maand naar de Tweede Kamer...

Lees verder

Voortgang vervallen monumentenaftrek

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over de brief 'Erfgoed telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving'. De minister gaat in op vragen over de voorgenomen omvorming per 1 januari 2019 van de fiscale aftrek voor onderhoud aan monumenten...

Lees verder

Verhuurdersheffing voor antikraakwoningen

Volgens de Hoge Raad kunnen antikraakpanden en leegstandswetwoningen ook onder de verhuurderheffing vallen. Een gemeente moest daarom over 62 anti-kraakwoningen en 30 tijdelijk bewoonde leegstandswetwoningen verhuurdersheffing betalen. Hof Den Bosch oordeelde dat bij het civielrechtelijk huurbegrip moet worden aangesloten en dat zowel de anti-kraakwoningen als...

Lees verder

In de problemen door droogte?

Agrarische ondernemers die hinder hebben ondervonden van de droogte en daardoor in betalingsproblemen zijn gekomen kunnen uitstel van betalen vragen bij de Belastingdienst. Een onderneming die buiten haar schuld om in tijdelijke liquiditeitsproblemen is gekomen, kan de ontvanger vragen om uitstel van betaling voor de...

Lees verder

Strategische personeelsplanning topprioriteit

Nederlandse bedrijven durven vaker dan voorgaande jaren weer na te denken over de verbinding tussen toekomstige marktontwikkelingen met de huidige personeelsbezetting. Twee derde van de directeuren acht het zelfs mogelijk om drie tot vijf jaar vooruit te kijken als het gaat om hun personeelsplanning. Vorig...

Lees verder

Alle zekerheden voor bank, borgstelling door dga onzakelijk

Als een dga borg staat voor de schulden van zijn bv en een eventueel verlies uit deze borgstelling fiscaal wil aftrekken, zal hij aannemelijk moeten maken dat hij niet alleen als aandeelhouder heeft gehandeld. Hij zal dit niet aannemelijk kunnen maken als alle mogelijke zekerheden...

Lees verder

Tijdrekken niet beloond met dwangsom

Als een belanghebbende in een fiscaal geschil ruim de tijd neemt om cruciale gronden van bezwaar en bewijsmiddelen aan te leveren, heeft hij volgens Rechtbank Oost-Brabant geen recht op een dwangsom. In de zaak voor de rechtbank had een man op 14 juli 2016 bezwaar...

Lees verder