Onjuiste naam zaait twijfel over zakelijkheid lening

Vanwege het gebrek aan leningsvoorwaarden loopt een dga die via zijn rekening-courant geld leent aan zijn bv het risico dat de fiscus de lening onzakelijk vindt. Nu kan de dga het rekening-courantkrediet omzetten in een lening. Maar dat is niet overtuigend als de naam van...

Lees verder

Jubelton wordt per 1 januari 2023 verlaagd

Het kabinet heeft besloten de schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) met ingang van 1 januari 2023 te verlagen naar € 27.231. Dit heeft staatsecretaris Van Rij laten weten aan de Tweede Kamer. Dit jaar kunnen mensen tussen de 18 en 40 jaar nog een belastingvrije schenking...

Lees verder

Geen werknemersvrijstelling zonder arbeidsovereenkomst

Een ontvanger van een erfenis of legaat die de werknemersvrijstelling in de erfbelasting wil toepassen, moet aannemelijk kunnen maken dat hij in dienstbetrekking heeft gewerkt voor de erflater. Een vrouw verricht gedurende zo’n vijftien jaar een groot aantal huishoudelijke werkzaamheden voor een alleenstaande man op...

Lees verder

Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2022 bekend

Eigen rijders, die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen. Voor 2022 is dit bedrag vastgesteld op € 41,50. Zelfstandige transportondernemers die internationale ritten maken mogen onder voorwaarden een vast...

Lees verder

Hypotheekrenteaftrek voor partner die snelste aangifte doet

Hebben geregistreerde partners ieder een eigen woning en geven beiden hun woning op als eigen woning? Dan telt de woning van de partner, die als eerste zijn aangifte heeft ingediend, als de eigen woning van de geregistreerde partners. Een vrouw en een man gaan op...

Lees verder

Handreiking bijtellingspercentages aangepast

De handreiking met de bijtellingspercentages voor privégebruik auto is door de Belastingdienst geactualiseerd. De percentages zijn aangepast aan de wijzigingen die per 2022 zijn ingegaan. Daarnaast is de informatie over de bijtelling na afloop van de 60-maandenperiode uitgebreid. Voor auto’s zonder CO2-uitstoot geldt een korting...

Lees verder

Denk aan definitieve berekening tweede periode NOW

Werkgevers hebben tot en met 31 maart 2022 de tijd om hun definitieve omzetverlies door te geven of uitstel voor hun derden- of accountantsverklaring aan te vragen. UWV meldt dat 51% van de NOW-aanvragers dit nog moet doen. Als werkgevers de definitieve berekening niet tijdig...

Lees verder

Echt box 3-inkomen hoger dan forfait: geen rechtsherstel

Belastingplichtigen kunnen geen geslaagd beroep doen op het Kerstarrest als het werkelijk rendement op het vermogen het forfaitaire inkomen overtreft. Een man heeft in de jaren 2015 tot en met 2018 alleen loon uit vroegere dienstbetrekking als ‘arbeidsinkomen’. Daarnaast bezitten hij en zijn partner een...

Lees verder

Per 1 januari 2023 mogelijk lagere jubelton

Staatssecretaris Van Rij heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het mogelijk is de schenkingsvrijstelling eigen woning (de jubelton) per 1 januari 2023 te verlagen. Formele afschaffing kan vanwege de aanpassing van de systemen van de Belastingdienst pas per 2024 plaatsvinden....

Lees verder

Ook ontbinding arbeidsovereenkomst bij ziekmelding na ontslagaanvraag

Volgens de Hoge Raad kan de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als een werknemer zich ziek heeft gemeld tijdens of kort na de procedure bij het UWV waarin de werkgever om een ontslagvergunning heeft verzocht. Een standbouwbedrijf is na het uitbreken van de...

Lees verder