Echt box 3-inkomen hoger dan forfait: geen rechtsherstel

Belastingplichtigen kunnen geen geslaagd beroep doen op het Kerstarrest als het werkelijk rendement op het vermogen het forfaitaire inkomen overtreft. Een man heeft in de jaren 2015 tot en met 2018 alleen loon uit vroegere dienstbetrekking als ‘arbeidsinkomen’. Daarnaast bezitten hij en zijn partner een...

Lees verder

Denk aan definitieve berekening tweede periode NOW

Werkgevers hebben tot en met 31 maart 2022 de tijd om hun definitieve omzetverlies door te geven of uitstel voor hun derden- of accountantsverklaring aan te vragen. UWV meldt dat 51% van de NOW-aanvragers dit nog moet doen. Als werkgevers de definitieve berekening niet tijdig...

Lees verder

Per 1 januari 2023 mogelijk lagere jubelton

Staatssecretaris Van Rij heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het mogelijk is de schenkingsvrijstelling eigen woning (de jubelton) per 1 januari 2023 te verlagen. Formele afschaffing kan vanwege de aanpassing van de systemen van de Belastingdienst pas per 2024 plaatsvinden....

Lees verder

A-G: uitsluitend rechtsherstel box 3-heffing vanaf 2017

Advocaat-Generaal Niessen vindt dat het Kerstarrest in principe alleen rechtsherstel bij aanslagen vanaf 2017 moet bieden. Bovendien moet het gaan om gevallen waarin het werkelijk rendement (beduidend) lager is dan het forfaitair rendement. De conclusie van de Advocaat-Generaal (A-G) ziet op een zaak waarin een...

Lees verder

Ook ontbinding arbeidsovereenkomst bij ziekmelding na ontslagaanvraag

Volgens de Hoge Raad kan de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als een werknemer zich ziek heeft gemeld tijdens of kort na de procedure bij het UWV waarin de werkgever om een ontslagvergunning heeft verzocht. Een standbouwbedrijf is na het uitbreken van de...

Lees verder

Steunpakket stopt per 1 april 2022

De ministers van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zeken en Werkgelegenheid en Financiën hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten dat het kabinet de generieke steunmaatregelen in verband met corona per 1 april 2022 stopzet. Wel lopen een aantal (garantie)regelingen nog door. Concreet...

Lees verder

Soepele bijstandverlening aan zelfstandigen tot april 2022 verlengd

Minister Schouten heeft de Regeling gepubliceerd voor verlenging van de versoepelde bijstandverlening aan zelfstandigen in verband met COVID-19 tot april 2022. De verlenging van de tijdelijke wijzigingen in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) uit het vierde kwartaal van 2021 tot 1 april 2022 zorgt...

Lees verder

Verwachte loonstijging 2022: 3%

AWVN verwacht dat de cao-lonen dit jaar met circa 3% stijgen, mogelijk meer. Daarbovenop krijgen veel werknemers een incidentele loonsverhoging. Daarmee komt de totale loonstijging in 2022 uit op de door het Centraal Planbureau verwachte inflatie van ruim 3%. AWVN baseert zich op alle cao’s...

Lees verder

Ex-partner krijgt helft Catshuiscompensatie toeslagenaffaire

Rechtbank Overijssel merkt een uitgekeerde compensatie in de toeslagenaffaire aan als een nagekomen bate zoals afgesproken in het echtscheidingsconvenant. Van verknochtheid is geen sprake. Een echtpaar was in gemeenschap van goederen gehuwd. In het in 2017 overeengekomen echtscheidingsconvenant is opgenomen dat de openstaande belastingschuld van...

Lees verder

Naheffing voorbelasting als ondernemer factuur nooit betaalt

De Belastingdienst mag afgetrokken voorbelasting naheffen als vanwege een gebrek aan vermogen en omzet duidelijk is dat de btw-ondernemer de desbetreffende factuur nooit gaat betalen. Een bedrijf dat onder andere bemiddelt in de handel in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten, neemt managementdiensten van een...

Lees verder