Nieuwe en verlengde fiscale maatregelen wegens coronacrisis

In het besluit noodmaatregelen coronacrisis is een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming voor belastinguitstel en aanpassing van de reikwijdte van de betalingsregeling opgenomen. Daarnaast wordt een aantal maatregelen verlengd tot 1 januari 2022. Het demissionaire kabinet verlengt de navolgende (fiscale) maatregelen tot en met 31 december 2021:Doorlopen...

Lees verder

Termijn voor dwangsom begint bij ontvangst ingebrekestelling

Als een bestuursorgaan na een ingebrekestelling niet tijdig een beslissing neemt op een bezwaarschrift, kan de belanghebbende een dwangsom vorderen. De beslistermijn gaat echter pas in wanneer de ingebrekestelling het bevoegde bestuursorgaan bereikt. De gemeente Haarlem legt aan een vrouw een naheffingsaanslag parkeerbelasting op. De...

Lees verder

Vanaf 2022 afscherming woonadressen in Handelsregister

Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel het woonadres van ondernemers en bestuurders af in het Handelsregister. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat past daartoe het Handelsregisterbesluit 2008 aan. De afgeschermde woonadressen zijn vanaf 2022 alleen nog in te zien door overheidsorganisaties...

Lees verder

Rekening-courant-verrekening telt niet als betaling voor btw

Onder voorwaarden kan een verrekening in de rekening-courant voor de omzetbelasting tellen als een betaling. Men moet dan wel duidelijk maken dat de schuldeiser afstand doet van zijn vordering in ruil voor een nieuw vorderingsrecht. In een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de inspecteur een...

Lees verder

Afspraken met België en Duitsland over grensarbeiders verlengd

De afspraken die Nederland met België en Duitsland heeft gemaakt over grensarbeiders die door de coronamaatregelen moeten thuiswerken, zijn verlengd tot en met 31 december 2021. Volgens de belastingverdragen met België en Duitsland mag de staat waar een werknemer zijn dienstbetrekking uitoefent, het loon mag...

Lees verder

Terugwerkende kracht sectorindeling voor werkgever

Het beleid om een wijziging in de sectorindeling tot maximaal vijf jaar terugwerkende kracht te geven is zelf met terugwerkende kracht ingetrokken. Dit vormt volgens de Hoge Raad een niet te rechtvaardigen schending van het eigendomsrecht. Per 1 januari 2006 is een bv voor de...

Lees verder

Geen aftrek voor volledig betaalde hypotheekrente

Voor de aftrek van rente vanwege een eigenwoningschuld in de situatie dat geen sprake meer is van fiscaal partnerschap, is de eigendomsverhouding van de woning relevant. Betaalt de ene partner de volledige rente, dan krijgt hij toch slechts aftrek voor het aandeel van de rente...

Lees verder

Bbz wijzigt vanwege einde Tozo-regeling

Omdat het kabinet een piekbelasting voorziet voor gemeenten bij een beroep op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen vanwege het einde van de Tozo-regeling per 1 oktober 2021, wordt het Bbz tijdelijk gewijzigd. Met ingang van 1 oktober 2021 wordt gestopt met het steun- en herstelpakket, waaronder...

Lees verder

Hoge Raad verduidelijkt nemo-teneturbeginsel

In een overweging ten overvloede heeft de Hoge Raad de rol van het nemo-teneturbeginsel bij de suppletieplicht voor de omzetbelasting toegelicht. Verkrijgt de Belastingdienst bewijs voor een beboetbare gedraging van de belastingplichtige door de suppletieplicht? Dan mag de Belastingdienst dit niet als bewijs voor een...

Lees verder

Invordering openstaande belastingschulden weer opgestart

Door de coronacrisis heeft de Belastingdienst de invordering van openstaande belastingaanslagen tijdelijk stilgelegd. Maar vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen pakt de fiscus de invordering weer geleidelijk op. De planning voor de invorderingswerkzaamheden is als volgt: Vanaf eind september worden vooraankondigingen verstuurd.Vanaf begin oktober worden betalingsherinneringen...

Lees verder