Geen open cv als stille vennoot te weinig stort

In beginsel is een open commanditaire vennootschap zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Maar hoe zit dat als de commanditaire vennoot zo weinig geld stort, dat feitelijk geen sprake is van enige samenwerking? Volgens Rechtbank Noord-Holland komt in dat geval geen open cv tot stand. Een...

Lees verder

Extra budget voor NL leert door

Aangezien de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door een groot succes is, komen vanaf 1 december 2020 opnieuw 50.000 ontwikkeladviestrajecten beschikbaar. Met ingang van 1 augustus 2020 is de subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies in werking getreden. Het doel van de regeling is...

Lees verder

Nakomingsactie in verband met normeringsregeling

FNV vordert voor het hof nakoming van art. 26a cao Beroepsvervoer ofwel staking van het gebruik van de normeringsregeling door de vervoerder. In de ogen van het hof staat de werkwijze van de vervoerder echter niet gelijk aan een normeringsregeling. Rotra hanteert als transportonderneming de...

Lees verder

Fikse belastingopbrengst door inkeerregeling

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de inkeerregeling € 2,1 miljard aan belastingen heeft opgeleverd. Tussen 2002 en 2018 is er voor ongeveer € 12 miljard aan verborgen vermogen alsnog aangegeven bij de Belastingdienst. Volgens internationale schattingen hebben Nederlandse huishoudens voor ruim € 60 miljard...

Lees verder

Bomen rooien wijst op overgang bosgrond naar landbouwgrond

Het kan gebeuren dat een agrarische ondernemer een stuk grond koopt dat is beplant met bomen. Voordat de agrariër landbouwgewassen op die grond kan telen, moet hij deze bomen eerst laten rooien en de wortels laten wegrotten. In zo’n geval is sprake van een sfeerovergang...

Lees verder

Thuiswerken nieuwe norm, andere reiskostenvergoeding

Werkgeversvereniging AWVN pleit voor een nieuwe regeling voor de vergoeding van reis- en thuiswerkkosten. In een ledenraadpleging zegt het overgrote deel (95%) van de werkgevers dat na de coronacrisis thuiswerken de norm wordt, gemiddeld twee dagen per week. De huidige vergoedingsregelingen passen niet bij die...

Lees verder

Ondernemers verzilveren NGZA niet

Zo’n 5.000 ondernemers hebben in hun aangifte 2019 verzuimd hun belastbare winst te verlagen met door hen opgebouwde niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek (NGZA). Ondernemers voor wie dit geldt, ontvangen daarover binnenkort een informatiebrief van de Belastingdienst. Ook voor het belastingjaar 2018 hebben circa 20.000 belastingplichtigen zichzelf benadeeld....

Lees verder

Loket NOW-3 open

Werkgevers die gebruik willen maken van de derde NOW-3-maatregel kunnen sinds maandag 16 november een aanvraag indienen bij UWV. Ze kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden oktober tot en met december 2020. UWV verwacht duizenden aanvragen per dag. Ook in...

Lees verder

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2021 aan

De Tweede Kamer heeft op 12 november ingestemd met het pakket Belastingplan 2021. Bij het Belastingplan 2021 zijn een aantal amendementen en moties aangenomen: Amendement over een groter voordeel voor het mkb met de BIK-regeling Amendement over een tijdelijke verhoging van de schenkingsvrijstellingen Amendement over verlenging van de...

Lees verder

Prognose levensverwachting: in 2026 lichte stijging

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,82 jaar zal zijn in 2026. Dit is vrijwel hetzelfde als in de prognose van 2019. De prognose van het CBS wordt gebruikt voor de vaststelling van de toekomstige AOW-leeftijd volgens de Algemene Ouderdomswet. Aan de...

Lees verder