Inschrijving nodig voor kamerverhuurvrijstelling

Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat de inschrijvingseis een harde voorwaarde is voor de kamerverhuurvrijstelling. Een vrouw verhuurt een gedeelte van haar eigen woning in verschillende periodes van het jaar via Airbnb. Tussen haar en de fiscus ontstaat een geschil over...

Lees verder

Bewijs ondernemerschap is lastig bij loondienst

Als een ondernemer een groot aantal uren in dienstverband werkt, is het niet erg aannemelijk dat hij nog aan het urencriterium voldoet. Zo ziet Rechtbank Den Haag dat tenminste. Een man verricht in 2016 bij vier werkgevers werkzaamheden in dienstbetrekking. Dat jaar werkt hij minstens...

Lees verder

Het gebruikelijk loon tijdens de coronacrisis

De Belastingdienst heeft tijdens het webinar ‘Coronavirus fiscale maatregelen en de gevolgen’ vragen van deelnemers beantwoord over het gebruikelijk loon. Het webinar ging onder andere over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting en de invordering. De Belastingdienst heeft een aantal...

Lees verder

Wettelijke omschrijving arbeidsovereenkomst doorslaggevend

Volgens de Hoge Raad is de bedoeling van partijen niet van belang bij de beoordeling of een afspraak over het verrichten van werkzaamheden een arbeidsovereenkomst is. Van belang is of de tussen de partijen overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de...

Lees verder

Gebruik koerslijst voor voldoende verkochte auto’s

Een kentekenhouder die aangifte BPM doet voor een auto, waarvan nog nauwelijks verkopen in Nederland hebben plaatsgevonden, mag voor de berekening van de BPM-grondslag niet uitgaan van een waarde op een algemeen toegepaste koerslijst. Een bv dient een aangifte BPM in vanwege de registratie van...

Lees verder

Toekenning kostenvergoeding mag in afzonderlijke brief

Soms vernietigt de inspecteur in een reactie op het bezwaarschrift van een belastingplichtige een aanslag. Hij kan dan via een andere brief een proceskostenvergoeding toezeggen. In zo’n geval heeft het in principe geen zin om voor een proceskostenvergoeding in beroep te gaan. Een man dient...

Lees verder

Versoepeld uitstelbeleid verlengd tot 1 januari 2021

De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen hebben naar aanleiding van een motie het uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden verlengd. Alle ondernemers kunnen tot 1 januari 2021 een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid. De Belastingdienst heropent 4 november het digitale uitstelportaal. Omdat veel ondernemers...

Lees verder

Aanpak misstanden arbeidsmigranten urgent

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat misstanden met arbeidsmigranten met urgentie moeten worden aangepakt. Prioriteiten daarbij zijn het weren van malafide uitzendbureaus, drastische verbetering van de handhaving van bestaande regels en snelle vergroting van de huisvestingscapaciteit. Dat zeggen de ondernemingsorganisaties als reactie op het advies van...

Lees verder

Kabinet breidt derde steunpakket uit

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig hard getroffen zijn. Dit zijn de belangrijkste maatregelen. Tijdelijke verbreding Tegemoetkoming Vaste Lasten Het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Eerder was deze...

Lees verder

Private premie derde WW-jaar 2021

De premie voor het derde WW-jaar voor 2021 is vastgesteld op 0,5%. Dit is conform de eerder aangegeven prognose. Werkgevers die onder de PAWW-regeling vallen, moeten werknemers op de hoogte brengen van de nieuwe premie. Stichting PAWW heeft aangegeven samen met accountant EY jaarlijks een...

Lees verder