Onvoldoende budget voor subsidieregeling vervanging bestelauto’s

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de subsidieregeling voor de vervanging van bestelauto’s van ondernemers door emissieloze voertuigen, maar vinden het voorgestelde budget daarvoor onvoldoende. De organisaties verwachten problemen als gemeenten in 2025 overgaan tot emissieloze zones. Dit blijkt uit een reactie op de internetconsultatie...

Lees verder

Grootste cao-loonstijging in twaalf jaar

In 2020 zijn de cao-lonen met 3,0% gestegen. Voor het laatst in 2008 stegen de cao-lonen harder, de toename bedroeg toen 3,3%. Vanaf de eerste helft van 2017, toen de cao-loonstijging 1,3% was, is het percentage opgelopen tot 3,0 in het eerste en derde kwartaal...

Lees verder

Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie start de komende zes maanden als pilot. De webmodule is een online vragenlijst waarmee de opdrachtgever duidelijkheid kan krijgen over de arbeidsrelatie met een opdrachtnemer. De regels over inhuur van zzp’ers zijn voor veel opdrachtgevers onduidelijk. Daarom heeft het kabinet een...

Lees verder

Splitsingsvrijstelling OVB ook voor vastgoed als belegging

Om te bepalen of voor de overdrachtsbelasting een beroep kan worden gedaan op de splitsingsvrijstelling is de rechtspraak van het HvJ inzake het begrip fusie van belang. Uit die rechtspraak volgt dat de fusierichtlijn ook geldt voor vennootschappen zonder materiële onderneming. Een bv ontstaat in...

Lees verder

Corona-overbruggingslening (COL) verlengd

Start-ups, scale-ups en andere innovatieve mkb-bedrijven die in financieel zwaar weer zitten door de coronacrisis kunnen sinds 4 januari 2021 opnieuw de Corona-overbruggingslening (COL) aanvragen. De regeling is verlengd tot 30 juni 2021. De Corona-overbruggingslening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder...

Lees verder

Uitbreiden en later kwijtschelden lening is geen schenking

Een ouder kan via zijn eigen bv geld lenen aan een vennootschap van zijn kind. Is deze lening onzakelijk, dan kan sprake zijn van een verkapte schenking. Maar een uitbreiding van deze lening en latere kwijtschelding hoeft volgens Rechtbank Gelderland geen schenking te vormen. Een...

Lees verder

Geen giftenaftrek vanwege ontbreken getekende verklaring

Als een vrijwilliger afziet van een kostenvergoeding voor werkzaamheden voor een ANBI kan hij die niet bedongen vergoeding onder voorwaarden als gift in aftrek brengen op zijn inkomen. De ANBI moet daarvoor een verklaring afgeven. Daarin moet staan dat de belanghebbende zich als vrijwilliger voor...

Lees verder

Rittenregistratie zonder exacte adressen kan geldig zijn

Door het bijhouden van een goede rittenregistratie kan een ondernemer met een auto van de zaak de toepassing van het autokostenforfait achterwege laten. Volgens Rechtbank Noord-Nederland hoeft een rittenregistratie niet perfect te zijn. Hoe verder het aantal geregistreerde privékilometers onder de 500 kilometer zit, des...

Lees verder

Eenmalige opslag voor detailhandel, horeca en evenementen

Verplicht gesloten non-food detailhandelaars die voor het vierde kwartaal een beroep doen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q4 2020) krijgen een extra subsidieopslag: de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze ondernemers kunnen door de lockdown vanaf 15 december hun (kerst)voorraad niet verkopen en de kosten...

Lees verder

UWV gaat privacy systeem verbeteren

Uit onderzoek van KPMG is gebleken dat het bronsysteem Sonar, dat UWV gebruikt om gegevens met burgers en andere organisaties uit te wisselen om mensen te begeleiden naar werk of het recht op een uitkering te controleren, niet voldoet aan de AVG. UWV heeft aangekondigd...

Lees verder