Een sociaal pakket van € 1,4 miljard

Minister Koolmees laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het kabinet € 1,4 miljard steekt in een sociaal pakket. De inzet is dat mensen zo veel mogelijk direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht geholpen worden. Het...

Lees verder

6% OVB voor tot hotel verbouwde woning

Over de verkrijging van een bouwwerk dat oorspronkelijk een woonbestemming heeft, is in beginsel het lage tarief overdrachtsbelasting van toepassing. Het algemene tarief overdrachtsbelasting is van toepassing als het bouwwerk later is verbouwd om het voor andere doeleinden te gebruiken. Alleen als het bouwwerk door...

Lees verder

Ontbreken aandeelhoudersrelatie maakt lening zakelijk

Verstrekken toekomstige aandeelhouders geldleningen aan een vennootschap? En ontstaat daardoor niet de situatie dat de toekomstige aandeelhouders min of meer in verhouding tot hun aandelenbelang geldleningen aan de vennootschap verstrekken? Dan is de verstrekte geldlening zakelijk als er geen onzakelijk debiteurenrisico wordt gelopen. Een dga...

Lees verder

Herinvesteringsvoornemen moet wel reëel zijn

Soms is een beroep op de herinvesteringsreserve ook mogelijk als de gehele opbrengst van de verkochte bedrijfsmiddelen gebruikt is om schulden af te lossen. Er is dan alleen sprake van een reëel investeringsvoornemen als externe financiering kan worden verkregen. Een moedermaatschappij vormt met haar zes...

Lees verder

Cao-onderhandelingen gaan weer van start

Een recordaantal van 267 cao’s heeft zijn einddatum bereikt zonder dat er een nieuwe cao is afgesloten. De oplopende achterstand in het aantal nieuwe cao’s is het gevolg van het vrijwel stilvallen van het arbeidsvoorwaardenoverleg na het uitbreken van de coronacrisis. Maar in het najaar...

Lees verder

Geen hoge WW-premie voor oproepkrachten meer overwerken

Er geldt geen hoge WW-premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die in een kalenderjaar meer dan 30% overwerken in 2020. Dat heeft het kabinet besloten, omdat dit onwenselijke gevolgen heeft voor bedrijven waar vanwege de coronacrisis overwerk juist nodig is. Eerder was...

Lees verder

Tijdelijke verhuur tuinhuis belast in box 1

Ook de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning of een aanhorigheid bij de eigen woning is belast in box 1. Hiervoor geldt hetzelfde als voor tijdelijke verhuur van de gehele woning. Een echtpaar heeft een woning, die voor hen hoofdverblijf is. Bij...

Lees verder

Geen LH-nummer voor (ex-)werkgevers zonder personeel

Ex-werkgevers die compensatie voor de transitievergoeding willen aanvragen bij het UWV, dienen over een LH-nummer te beschikken. De Belastingdienst heeft laten weten geen loonheffingennummer (LH-nummer) af te geven als de werkgever geen werknemers in dienst heeft. Om compensatie voor de transitievergoeding te kunnen aanvragen, dienen...

Lees verder

Te veel terugwerkende kracht bij inbreng? Kenbare fout!

Als de inspecteur aan de inbreng van een IB-onderneming in een bv meer terugwerkende kracht toekent dan door de ondernemer is gevraagd, dan kan sprake zijn van een kenbare fout. Door zo’n fout is de Belastingdienst niet gebonden aan de toezegging. Een echtpaar drijft via...

Lees verder

Pakket Belastingplan 2021

Het pakket Belastingplan 2021 bestaat dit jaar uit acht wetsvoorstellen. In het wetsvoorstel Belastingplan 2021 zijn maatregelen opgenomen die per 1 januari 2021 budgettair effect hebben, zoals maatregelen die raken aan de koopkracht van burgers. De andere zeven wetsvoorstellen uit het pakket Belastingplan 2021 zijn:het...

Lees verder