Subsidieregeling ondersteuning werkgevers inzet statushouders

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling ondersteuning
werkgevers inzet statushouders ter consultatie aangeboden. Werkgevers kunnen een financiële
tegemoetkoming krijgen voor activiteiten die er op zijn gericht om de cultuur- en
taalverschillen tussen statushouders en het huidig personeel te verkleinen.

Het doel van deze regeling is het stimuleren van werkgevers om statushouders in dienst
te nemen door hen financieel tegemoet te komen bij het ondernemen van activiteiten
op de werkvloer, gericht op het leren van de vaktaal en het bijbrengen van de cultuur
van de organisatie. Het moet gaan om een statushouder die inburgeringsplichtig is
of dat is geweest. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een werkgever aan
een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

 • De werkgever moet aangeven in een activiteitenplan aangeven hoe de begeleiding wordt
  georganiseerd, hoe de (bedrijfs-)cultuur wordt bijgebracht en hoe de Nederlandse vaktaal
  op de werkvloer wordt geleerd.

 • De werkgever moet opgeven voor welke statushouder(s) deze subsidie wordt gebruikt.

 • De werkgever moet verklaren dat hij na de subsidieverlening de statushouder(s) een
  (leer)-arbeidsovereenkomst aanbiedt voor minimaal 20 uur per week voor de duur van
  ten minste één jaar.

Er kan per kalenderjaar één aanvraag worden ingediend voor maximaal vier statushouders
per aanvraag. Voor iedere statushouder kan maximaal een keer subsidie worden gegeven.
Het aanvraagtijdvak 2024 loopt van 2 september tot 30 september. Het subsidieplafond
is € 2,5 miljoen. De subsidie bedraagt € 6.000 per statushouder. Aanvragen moeten
worden ingediend bij de directie Uitvoering Van Beleid door middel van het door de
minister vastgestelde aanvraagformulier dat beschikbaar is op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.
Ook in 2025 en 2026 kan subsidie worden aangevraagd. Het aanvraagtijdvak en het subsidieplafond
worden later bekend gemaakt.
De werkgever aan wie subsidie is verleend moet op verzoek van de minister, tot zeven
jaar na de datum van de vaststelling van de subsidie, aantonen dat de activiteiten
waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen
die zijn verbonden aan de verleende subsidie. De internetconsultatie staat open tot
19 april 2024 (https://www.internetconsultatie.nl/subsidieregelingondersteuningwerkgeversinzetstatushouders/b1).

Bron: Min. SZW 20-03-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-801469