Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Verliezen van een vennootschap zijn na een aandeelhouderswijziging niet meer verrekenbaar
met de winsten die daarna worden behaald.

Een bv is eind 2005 opgericht en houdt zich bezig met het houden, verhandelen en opfokken
van paarden. Vanaf 2006 tot en met 2012 zijn deze activiteiten verliesgevend. Per
eind 2012 zijn de compensabele verliezen ruim € 2,5 miljoen. Op 28 november 2013 zijn
alle aandelen in de bv overgegaan op een nieuwe aandeelhouder. Tot de overgenomen
bezittingen van de bv behoort een voorraad paarden. Deze paarden zijn eind 2014 verkocht
aan de oude aandeelhouder. Na de aandeelhouderswijziging is met deze paarden geen
omzet meer behaald. Bij Hof Den Bosch is het de vraag of de verliezen verrekenbaar
zijn met winsten behaald na de aandeelhouderswijziging.

Wettelijke regeling Art. 20a Wet Vpb 1969 bepaalt dat verliezen niet verrekenbaar zijn na een aandeelhouderswijziging
van meer dan 30%. Verliezen zijn weer wel verrekenbaar als direct voorafgaande aan
de aandeelhouderswijziging de werkzaamheden niet tot ten minste 30% zijn gekrompen
ten opzichte van de werkzaamheden bij het begin van het oudste nog openstaande verliesjaar.
Als binnen drie jaar na die aandeelhouderswijziging het voornemen bestaat de werkzaamheden
tot meer dan 30% te laten krimpen, is het verlies ook niet aftrekbaar.

Oordeel hof Aan de voorwaarde dat meer dan 30% van de aandelen in de bv zijn verkocht, is voldaan.
Voor het beoordelen of de werkzaamheden zijn gekrompen gaan partijen uit van de omzet
van het gehele oudste verliesjaar. Die omzet bedroeg € 273.784, de omzet in 2013 tot
de aandeelhouderswijziging bedroeg € 19.788. Het hof betrekt ook de voorraad bij het
beoordelen van de inkrimping van de werkzaamheden. Ook als gekeken wordt naar de voorraad
paarden is sprake van een inkrimping. De voorraad in 2006 bedroeg € 697.500 en 2013
€ 308.000. Het hof komt tot het oordeel dat bij een gelijke weging van deze factoren
de werkzaamheden zijn gekrompen tot 25,70% van de oorspronkelijke werkzaamheden.

Winsten met nieuwe activiteiten behaald Verliezen zijn verrekenbaar als de winsten na aandeelhouderswijziging voortvloeien
uit werkzaamheden die ten tijde van de aandeelhouderswijziging bestonden. De winst
in 2016 kan niet worden toegerekend aan de werkzaamheden die aanwezig waren direct
voorafgaand aan de aandeelhouderswijziging. Met de bestaande voorraad paarden is geen
omzet behaald. Bovendien zijn deze paarden weer verkocht aan de oude aandeelhouder.
De behaalde winsten na aandeelhouderswijziging zijn het gevolg van de inbreng van
een nieuwe voorraad paarden door de nieuwe aandeelhouder. Daarom is er geen verliesverrekening
na aandeelhouderswijziging mogelijk.

Bron: Hof Den Bosch 01-05-2024 (gepubl. 22-05-2024).

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-824904