Versobering 30%-regeling heeft negatief effect op vestigingsklimaat

De afschaffing van de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting en de versobering van
de 30%-regeling hebben een negatief effect op het ondernemings- en vestigingsklimaat.
Dit schrijft minister Adriaansens in antwoord op Kamervragen over het bericht ‘Werkgevers:
bedrijven verplaatsen nieuwe investeringen naar het buitenland’.

De minister herkent de geluiden van ondernemers dat onduidelijk, wisselend beleid
onzekerheid brengt voor ondernemers. Ondernemers maken zich bijvoorbeeld zorgen over
enkele maatregelen die per amendement op het Belastingplan 2024 zijn ingevoerd. De
afschaffing van de inkoopfaciliteit in de dividendbelasting en de versobering van
de 30%-regeling hebben een negatief effect op het ondernemings- en vestigingsklimaat
en kwamen voor bedrijven bovendien onverwacht. De recente amendementen op het Belastingplan
2024 liepen vooruit op analyses en gingen daarmee ten koste van voorspelbaar fiscaal
beleid.

Stikstofproblematiek De stikstofproblematiek heeft wezenlijke gevolgen voor het Nederlandse vestigings-
en ondernemingsklimaat. De impact op de economie en samenleving (ook op verduurzaming)
zal op middellange termijn daadwerkelijk voelbaar zijn. Het laat zich volgens het
CPB alleen lastig kwantificeren. Wel zegt de minister een onderzoek toe om de belangrijkste
economische gevolgen van de stikstofproblematiek objectief in kaart te brengen.

R&D Via het Nationaal Groeifonds heeft het kabinet € 20 miljard beschikbaar gesteld om
te investeren in het duurzaam verdienvermogen van Nederland. De minister wijst erop
dat België en Duitsland, maar bijvoorbeeld ook Denemarken en Zweden, al jaren meer
investeren dan Nederland in R&D en dat verschil neemt toe. Het kabinet heeft in diversie
beleidsbrieven, zoals de innovatiebrief, industriebrief en de Nationale Technologiestrategie
het doel gesteld dat Nederland tenminste 3% van het bbp uit moet geven aan R&D in
2030. Deze gerichte investeringen, in combinatie met voorwaardenscheppend beleid zoals
een hoge kwaliteit onderwijs, voldoende buitenlands talent, moderne infrastructuur
en stabiele fiscale regelingen, stellen ons verdienvermogen veilig.

Arbeidsmarkt Het kabinet ziet arbeidsmigratie van buiten de EU, met uitzondering van kennismigratie,
primair als sluitstuk voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil de instroom
van buitenlandse studenten beter kunnen beheersen en de positie van het Nederlands
als onderwijstaal behouden en versterken. De minister van OCW werkt in dit kader aan
het wetsvoorstel internationalisering in balans. Vanuit economisch perspectief blijft
het echter van belang internationaal talent, met name voor de tekortsector techniek
en ICT, aan Nederland te kunnen blijven binden. Volgens de Nationale Peiling Ondernemersklimaat
2024 is het ondernemingsklimaat in Nederland het afgelopen jaar op veel fronten verder
verslechterd. Bijna de helft (44%) van de ondernemers vindt Nederland geen aantrekkelijk
land om in te ondernemen en bijna 20% overweegt een vertrek uit ons land.

Bron: Min. EZK 14-02-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-790567