Verzoek om goedkeuring nieuwe pensioenregeling

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingevoerd. Hierdoor moeten werkgevers
hun pensioenregelingen aanpassen. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst
geeft aan dat nieuwe pensioenregelingen voordat ze in werking treden ter goedkeuring
kunnen worden voorgelegd aan de Belastingdienst.

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden. Hierdoor zijn de
fiscale en civiele wettelijke kaders voor pensioenregelingen gewijzigd en moeten pensioenregelingen
worden aangepast. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst wijst
erop dat art. 19c Wet LB 1964 werkgevers de mogelijkheid biedt om een nieuwe of gewijzigde
pensioenregeling fiscaal te laten toetsen door de Belastingdienst voordat deze wordt
ingevoerd.

Gevolgen vooraf voorleggen Bij een tijdig voorgelegde pensioenregeling kan de regeling zonder fiscale gevolgen
met terugwerkende kracht worden aangepast als de toetsing hiervoor aanleiding geeft.
De werkgever moet de nieuwe pensioenregeling voorleggen aan de inspecteur die competent
is voor die werkgever. De werkgever kan vervolgens de regeling invoeren.

Voorwaarde terugwerkende kracht De mogelijkheid om een fiscaal niet-kwalificerende regeling met terugwerkende kracht
aan te passen, bestaat alleen als de regeling ter beoordeling is voorgelegd aan de
Belastingdienst voordat die regeling is ingevoerd.

Bron: Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, 14-06-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-838312