Vrachtwagenheffing start in 2026

De vrachtwagenheffing start volgens planning in 2026. Minister Harbers stuurt de Tweede
Kamer de vierde halfjaarlijkse voortgangsbrief over de stand van zaken van de invoering
van de vrachtwagenheffing.

Realisatie heffingssysteem De realisatie van het heffingssysteem verloopt volgens planning. Dit betekent dat
de vrachtwagenheffing naar verwachting in 2026 start. Binnen de uitvoering van de
vrachtwagenheffing hebben toldienstaanbieders een belangrijke rol. Zij zijn verantwoordelijk
voor de inning van de heffing bij houders van een vrachtwagen en de afdracht aan de
overheid. De afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet om ervoor te zorgen
dat de dienstaanbieders ruim voor de start van de heffing kunnen starten met het sluiten
van dienstverleningsovereenkomsten en het distribueren van de benodigde boordapparatuur.

Innovatie en verduurzaming van de vervoerssector

Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks Vanaf 26 maart 2024 konden ondernemers hun aanvraag voor AanZET indienen bij RVO.
Ondernemers konden voor één emissievrije vrachtwagen per dag subsidie aanvragen. De
animo voor subsidie was echter ook dit jaar groot. Naar verwachting is het budget
voldoende om ongeveer 600 emissievrije vrachtwagens de weg op te krijgen.

Subsidieregeling private laadinfrastructuur Van 4 tot en met 31 maart 2024 vond de internetconsultatie van de concept-regeling
plaats. Op dit moment worden de reacties van de internetconsultatie verwerkt. Het
streven is dat de regeling in het najaar wordt opengesteld.

Juridisch kader

Wet vrachtwagenheffing Op 1 januari 2023 is de Wet vrachtwagenheffing (gedeeltelijk) inwerking getreden.
Voor de start van de vrachtwagenheffing moet de wet gewijzigd worden. Dit is nodig
vanwege gewijzigde regels voor tolheffing vanuit de Europese Unie. Bij de realisatie
van het heffingssysteem wordt geanticipeerd op de wijzigingen. De belangrijkste wijziging
betreft de tariefstructuur. De verwachting is dat het wetsvoorstel eind 2024 wordt
aangeboden aan de Kamer.

Onderliggende regelgeving Op 1 januari 2024 is het Besluit vrachtwagenheffing in werking getreden. Omdat met
de wijziging van de Wet vrachtwagenheffing de tarieven mede gebaseerd worden op de
CO2-emissieklasse van een vrachtwagen, zal het besluit op dit punt aangepast moeten worden.
De planning is om de internetconsultatie voor deze wijziging te starten op het moment
dat het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet vrachtwagenheffing is aangeboden
aan de Kamer. Op 3 mei 2024 is de Regeling vrachtwagenheffing gepubliceerd.

Beleidsontwikkelingen

Beëindiging Eurovignet Wanneer de vrachtwagenheffing start, betalen houders van een vrachtwagen niet langer
belasting zware motorrijtuigen (BZM) en wordt de motorrijtuigenbelasting (MRB) verlaagd
tot het wettelijk minimum. In de Wet vrachtwagenheffing (art. 29) is opgenomen dat
de Wet belasting zware motorrijtuigen wordt ingetrokken en het heffen van het Eurovignet
wordt beëindigd. Dit artikel treedt in werking op het moment dat de vrachtwagenheffing
start.

Plan van aanpak monitoring en evaluatie uitwijk Als uitgangspunt is gehanteerd dat de vrachtwagenheffing wordt geheven op alle autosnelwegen
en wegen waarop naar verwachting substantiële uitwijk plaats zal vinden als gevolg
van een vrachtwagenheffing op de autosnelwegen. Het is niet uit te sluiten dat de
praktijk zal afwijken van de verwachtingen op basis van het uitgevoerde onderzoek.
Daarom wordt het vrachtverkeer voor en na de invoering van de vrachtwagenheffing gemonitord.
Als daaruit blijkt dat er in de praktijk toch ongewenste uitwijk optreedt, kunnen
er maatregelen getroffen worden.

Bron: Min. I&W 30-05-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-828658