Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis ter consultatie

Het ministerie van SZW is een internetconsultatie gestart over het Wetsvoorstel personeelsbehoud
bij crisis.

In crisissituaties zoals oorlogen, pandemieën of overstromingen wil het kabinet voorkomen
dat werkgevers in de problemen komen en werknemers hun baan verliezen. In dit soort
onvoorzienbare situaties die buiten het ondernemersrisico vallen en waarin tijdelijk
minder gewerkt kan worden, kunnen bedrijven daarom gebruikmaken van instrumenten uit
het Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc). Het wetsvoorstel is onderdeel
van het bredere pakket met hervormingen voor de arbeidsmarkt.

In crisissituaties waarin er over een periode van twee maanden gemiddeld tenminste
20% minder werk is, kunnen bedrijven voor maximaal zes maanden aanspraak maken op
de instrumenten uit de Wpc. Ze kunnen dan kiezen voor herplaatsing, verminderde loondoorbetaling
met loonsubsidie of een combinatie van die twee.

Herplaatsing Bij herplaatsing kan een bedrijf tijdelijk eenzijdig de werkzaamheden van personeel
wijzigen, door hun werknemers in een andere functie te laten werken. Dit zodat medewerkers
zoveel mogelijk kunnen blijven doorwerken. Werkgevers moeten hun personeel dan wel
100% blijven doorbetalen.

Verminderde loondoorbetaling Werkgevers hebben ook de optie om hun werknemers 10% minder loon te betalen over de
uren die door de crisis niet gewerkt kunnen worden. Als een werkgever hiervoor kiest,
kan hij loonsubsidie aanvragen bij UWV. Hij krijgt dan 65% van de loonkosten over
de niet-gewerkte uren.
Een combinatie van herplaatsing en werknemers gedeeltelijk minder laten werken, waarbij
voor de niet-gewerkte uren minder loon betaald wordt, is ook mogelijk.

Opvolger Wtv en NOW Tijdens de pandemie bleek de regeling Werktijdverkorting (Wtv) niet bestand tegen
de grote hoeveelheid aanvragen en werd in korte tijd de Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW) opgetuigd. Op basis van de lessen uit de coronacrisis is in
overleg met het werkgevers- en werknemersorganisaties een completere regeling uitgewerkt
in de vorm van de Wpc.

De internetconsultatie staat open tot en met 25 juni 2024 (https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstelpersoneelsbehoudbijcrisis/b1).

Bron: Min. SZW, 14-05-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-821485