Wijzigingen wetsvoorstel Wet werkelijk rendement box 3

Staatssecretaris Van Rij wijzigt het wetsvoorstel Wet werkelijk rendement op een aantal
punten. Ook worden de voorlopige en definitieve forfaitaire rendementspercentages
voor de jaren 2023, 2024 en 2025 bekendgemaakt van de vermogenscategorieën in box 3.

In totaal zijn er 1.737 reacties binnengekomen op de internetconsultatie over box 3.
Naar aanleiding van de reacties en de gevoerde gesprekken zijn er technische verbeteringen
aangebracht op het geconsulteerde voorstel.

Wijzigingen

 • De afwijkende behandeling van de eerste woning in box 3 (feitelijk de tweede woning,
  de eerste eigen woning die permanent wordt gebruikt valt in box 1), die bestemd is
  voor eigen gebruik, is geschrapt. In plaats daarvan valt deze woning in box 3 ook
  onder de vermogenswinstbelasting net als alle andere onroerende zaken in box 3. Dit
  is gedaan om het stelsel eenvoudiger te maken.

 • Daarnaast is besloten om verliesverrekening met jaren in het verleden te schrappen.
  Hiermee was het mogelijk om het verrekenen van verliezen met het voorgaande jaar mogelijk
  te maken. De kosten hiervoor zijn hoog, terwijl het ook nog eens erg complex is om
  uit te voeren. Om dit mogelijk te maken moet de Belastingdienst aanslagen van oude
  jaren aanpassen. De onbeperkte verliesverrekening in toekomstige jaren blijft mogelijk.

 • Voor onroerende zaken en aandelen in een familie- of startende onderneming moest nog
  worden vastgesteld hoe de waarde van deze bezittingen wordt bepaald, als ze al in
  bezit zijn van belastingplichtigen op het moment dat het nieuwe stelsel wordt ingevoerd.
  Hierover is besloten om de waarde in het economische verkeer aan het begin van 2027
  te hanteren. Voor woningen in box 3 gaat het om de WOZ-waarde aan het begin van 2027.

 • Daarnaast werd opgemerkt dat bij de behandeling van genotsrechten, zoals toekomstige
  rente of dividend, het risico ontstaat op oneigenlijk gebruik. Om dit te voorkomen
  is de behandeling van genotsrechten aangepast. De prijs voor het kopen van het genotsrecht
  is niet langer meer in een keer aftrekbaar in het jaar van het vestigen van het genotsrecht,
  maar wordt op praktische wijze in gedeelten in aftrek gebracht in de jaren waarin
  het genotsrecht bestaat.

 • Ook is besloten om – in tegenstelling tot het geconsulteerde voorstel – wel de koerswinsten
  of koersverliezen van banktegoeden in vreemde valuta te belasten, zoals een bankrekening
  in Amerikaanse dollars. Hiermee wordt het resultaat van deze banktegoeden zuiverder
  bepaald. Dit zal wel zorgen voor een grotere administratieve last voor belastingplichtigen
  met buitenlandse betaalrekeningen in vreemde valuta. Naar verwachting is dit echter
  een relatief kleine groep.

Het is aan de nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet om te besluiten over de definitieve
vormgeving van een nieuw box 3-stelsel. Om 1 januari 2027 te halen, moet het wetsvoorstel
in de zomer van 2024 aangeboden worden aan de Tweede Kamer.

Forfaitaire rendementspercentages 2023, 2024 en 2025

Categorie

2023

2024

2025

Banktegoeden

0,92%

PM

PM

Overige bezittingen

6,17%

6,04%

5,88%

Schulden

2,46%

PM

PM

Bron: MvF 25-01-2024.

Bron: https://www.fiscaalinfo.nl/document/p1-780386