Ook ontbinding arbeidsovereenkomst bij ziekmelding na ontslagaanvraag

Volgens de Hoge Raad kan de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als een werknemer zich ziek heeft gemeld tijdens of kort na de procedure bij het UWV waarin de werkgever om een ontslagvergunning heeft verzocht. Een standbouwbedrijf is na het uitbreken van de...

Lees verder

Steunpakket stopt per 1 april 2022

De ministers van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zeken en Werkgelegenheid en Financiën hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten dat het kabinet de generieke steunmaatregelen in verband met corona per 1 april 2022 stopzet. Wel lopen een aantal (garantie)regelingen nog door. Concreet...

Lees verder

Soepele bijstandverlening aan zelfstandigen tot april 2022 verlengd

Minister Schouten heeft de Regeling gepubliceerd voor verlenging van de versoepelde bijstandverlening aan zelfstandigen in verband met COVID-19 tot april 2022. De verlenging van de tijdelijke wijzigingen in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) uit het vierde kwartaal van 2021 tot 1 april 2022 zorgt...

Lees verder

Ex-partner krijgt helft Catshuiscompensatie toeslagenaffaire

Rechtbank Overijssel merkt een uitgekeerde compensatie in de toeslagenaffaire aan als een nagekomen bate zoals afgesproken in het echtscheidingsconvenant. Van verknochtheid is geen sprake. Een echtpaar was in gemeenschap van goederen gehuwd. In het in 2017 overeengekomen echtscheidingsconvenant is opgenomen dat de openstaande belastingschuld van...

Lees verder

Verwachte loonstijging 2022: 3%

AWVN verwacht dat de cao-lonen dit jaar met circa 3% stijgen, mogelijk meer. Daarbovenop krijgen veel werknemers een incidentele loonsverhoging. Daarmee komt de totale loonstijging in 2022 uit op de door het Centraal Planbureau verwachte inflatie van ruim 3%. AWVN baseert zich op alle cao’s...

Lees verder

Naheffing voorbelasting als ondernemer factuur nooit betaalt

De Belastingdienst mag afgetrokken voorbelasting naheffen als vanwege een gebrek aan vermogen en omzet duidelijk is dat de btw-ondernemer de desbetreffende factuur nooit gaat betalen. Een bedrijf dat onder andere bemiddelt in de handel in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten, neemt managementdiensten van een...

Lees verder

Onderzoek naar wettelijke bescherming zakelijke financiering

Minister Kaag onderzoekt op dit moment of het noodzakelijk en wenselijk is dat ondernemers ook bij wet worden beschermd bij zakelijke financiering. Dit antwoordt de minister op Kamervragen over de verkenning naar non-bancaire mkb-financiering van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zakelijke kredietverlening is niet in...

Lees verder

Minderheidsaandeelhouder misschien niet sociaal verzekerd

Een bv sluit met andere vennootschappen een managementovereenkomst en de andere vennootschappen hebben arbeidsovereenkomsten gesloten met bestuurders. Deze bestuurders zijn minderheidsaandeelhouders. Onder deze omstandigheden is het nog maar de vraag of deze aandeelhouders voor de sociale zekerheid in dienst zijn bij de bv. Een bv...

Lees verder

Internetconsultatie afschermen bezoekadressen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een internetconsultatie gestart over een wijziging van het Handelsregisterbesluit. Het gaat om het op verzoek afschermen van bezoekadressen van een onderneming of handelspersoon. Sinds 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel het woonadres van ondernemers en bestuurders...

Lees verder

Wetgever mag aftrek lage arbeidsbeloning partner beperken

Een ondernemer kan zijn partner een arbeidsbeloning betalen, als deze partner in de onderneming meewerkt. Is de beloning lager dan € 5.000, dan komt deze niet in aftrek op de winst. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze wettelijke bepaling niet discriminatoir is. Een man laat...

Lees verder