Pensioenvoorziening feitelijk voorwerp van zekerheid

De Hoge Raad heeft zonder nadere motivering een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigd. Het hof heeft geoordeeld dat verkapte winstuitdelingen aan de dga hadden plaatsgevonden vanwege onzakelijk verstrekte leningen. Ook de pensioenvoorziening behoort tot het inkomen van de dga. De dga kan haar rekening-courantschuld namelijk...

Lees verder

Ook zonder schriftelijke overeenkomst tbs-regeling mogelijk

De terbeschikkingstellingsregeling is van toepassing als een dga met zijn vennootschap daarvoor een overeenkomst sluit. Hof Den Bosch heeft geoordeeld dat ook zonder schriftelijke overeenkomst de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing kan zijn. Een man is dga en heeft 100% van de aandelen in bv. De bv...

Lees verder

Ruimere mogelijkheden zzp’ers voor fiscaal voordelig sparen

In het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen wordt voorgesteld om de ruimte voor zzp’ers om fiscaal gefaciliteerd te sparen in de derde pijler fors te verruimen. Dit blijkt uit antwoorden van minister Schouten op vragen over het bericht ‘Pensioenvoorbereiding van zzp’ers tijdens de coronacrisis’. De fiscaal...

Lees verder

Vanaf 1 april geen bijzonder uitstel van betaling meer

Ondernemers met betalingsproblemen door de coronacrisis kunnen vanaf 1 april geen bijzonder uitstel van betaling meer aanvragen. Vanaf dat moment moet weer aan alle nieuwe betalingsverplichtingen worden voldaan. De Belastingdienst attendeert ondernemers er op dat zij voor wat betreft onderstaande tijdvakken niet alleen op tijd aangifte...

Lees verder

Inspecteur moet aantonen dat om uitstel is gevraagd

De inspecteur moet een definitieve aanslag IB/PVV binnen drie jaar, na het einde van jaar waarover aangifte moet worden gedaan, opleggen. Deze termijn wordt verlengd met de termijn van gevraagd en verleend uitstel. Bij verleend uitstel moet de inspecteur wel kunnen aantonen dat het uitstel...

Lees verder

Vanaf 1 april 2022 mogen Oekraïners hier werken

Op grond van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming mogen Oekraïense vluchtelingen vanaf 1 april 2022 in Nederland werken. In de Richtlijn staan maatregelen die de lidstaten van de Europese Unie (EU) moeten nemen om de vluchtelingen uit Oekraïne de bescherming en mogelijkheden te bieden die...

Lees verder

Alleen feitelijk eigen gebruik recreatiewoning btw belast

Een eigenaar van een recreatiewoning kan met een derde een beheer- en verhuurovereenkomst sluiten. Deze overeenkomst beperkt het eigen gebruik van de woning door de eigenaar. Vanwege die beperking tellen de perioden van leegstand niet mee als perioden van belast eigen gebruik van de woning...

Lees verder

Belastingdienst stuurt ondernemers een schuldenoverzicht

Ondernemers krijgen in april 2022 een eerst informatieve brief van de Belastingdienst met daarin een overzicht van de openstaande belastingschuld door coronamaatregelen. In het overzicht staan de opgebouwde belastingschulden op peildatum 31 januari 2022. Om technische redenen is het niet mogelijk een recenter overzicht te verstrekken....

Lees verder

Tariefsaanpassing voor hypotheekrenteaftrek, niet voor EWF

De aftrek van de hypotheekrente wordt getroffen door de zogeheten tariefsaanpassing maar het eigenwoningforfait niet. Dat is in de ogen van Rechtbank Den Haag geen (verboden) schending van het gelijkheidsbeginsel. Als een belastingplichtige in zijn aangifte IB/PVV grondslagverminderende posten (gvp’s) opvoert, vindt een verhoging plaats...

Lees verder

Gewijzigd wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

De staatssecretaris heeft het gewijzigde wetsvoorstel inzake excessief lenen van de eigen bv naar de Tweede Kamer gestuurd. Zoals is aangekondigd in het coalitieakkoord is het maximumbedrag voor de schuld van de ab-houder aan de bv verhoogd naar € 700.000. Vanaf 1 januari 2023 moeten...

Lees verder